Instrukcja if

W JavaScript jest wiele sposobów na sprawdzenie warunków. Służą do tego różnego rodzaju instrukcje warunkowe. Poznaliśmy też operatory logiczne jak AND i OR, a także poznamy kolejne operatory. Ten dział będzie o sposobach na sterowanie programem.

Podstawową instrukcją warunkową w JavaScript jest instrukcja if:

if (true) {
 console.log('it works!')
}

Taka sama lub podobna instrukcja warunkowa występuje w prawie każdym języku programowania. Do instrukcji if możemy wstawić każdą wartość, jeżeli nie jest ona typu boolean zostanie przekonwertowana na typ boolean zgodnie z tabelą wartości fałszywych. Jeżeli wstawiona wartość okaże się true
instrukcja w środku bloku zostanie wykonana.

Możemy także w instrukcji warunkowej wykonać warunek else:

if (false) {
 console.log('not printed')
} else {
 console.log('printend')
}

Warunek else zostanie wykonany, gdy wartość w instrukcji okaże się false. Wtedy oczywiście pierwsza instrukcja if
nie jest wykonywana.

Możemy także zbudować instrukcję if w zwiększą ilością warunków:

const value = Math.floor(Math.random() * 4) + 1;
if (value === 1) {
 console.log('First condition:', value);
} else if (value === 2) {
 console.log('Second condition:', value);
} else if (value === 3) {
 console.log('Third condition:', value);
} else {
 console.log('Last condition:', value);
}

W tym przypadku w zależności od wylosowanej liczby wykona się blok if, else if lub else po wykonaniu się któregoś bloku od razu wykonywanie dalszej instrukcji if zostaje zakończone.

Operatory logiczne

Warunki wstawiane w instrukcję if mogą być bardziej skomplikowane niż zwykłe sprawdzenie pojedynczej wartości:

if (random === 1 || random === 2) {
 console.log('Random is 1 or 2: ', random)
}

Możemy używać wszelkich operatorów porównania czy logicznych. Również wywołać funkcję, która zwróci jakaś wartość.

Warunki mogą być też bardzo skomplikowane:

if (random === 1 || random === 2 && random > 0 || random < 4) {
 console.log('It works?')
}

Taki kod niestety nie jest czytelny, również nie do końca jasna jest kolejność wykonywania operatorów. Starajmy się raczej unikać takich wyrażeń.

Jeżeli już musimy użyć takiego wyrażenia, najlepiej grupować warunki w okrągłe nawiasy:

if ((random === 1 || random === 2) && (random > 0 || random < 4)) {
 console.log('It works?')
}

lub nawet wydzielić poszczególne logiczne porównania do funkcji i wywołać jako czytelne nazwy funkcji.

Inne przypadki

Samo wyrażenie if jest bardzo proste w działaniu. Można jednak spotkać wiele różnych zapisów tego wyrażenia:

if (true) console.log('works')

Możemy pozbyć się nawiasów klamrowych. Jest to bardzo atrakcyjny i krótki zapis. Jednak zalecanym zapisem jest użycie nawiasów klamrowych dla czytelności.

Możemy też zbudować taki warunek:

if (number === (1 || 2)) {
 console.log('It is always 1:', number);
}

Ten zapis ma jednak pewien problem. W tym przypadku zawsze sprawdzimy tylko i wyłącznie porównanie do wartości 1. Jak pamiętamy z operatorów logicznych przy warunku OR gdy sprawdzane są inne wartości niż boolean, to gdy pierwsza z nich jest prawdziwa, zwracana jest jako wartość. Więc tak
naprawdę to porównanie zawsze sprawdza, czy number === 1:

if (number === 1) {
 console.log('It is 1');
}

Poprzedni kod wykonuje więc tylko i wyłącznie takie sprawdzenie, nigdy nie sprawdzi, czy zmienna number może być równa

Warto zwrócić uwagę przy zagnieżdżaniu warunków if:

if (number > 1) {
 if (number < 3) {
  console.log('Print when number is two: ', number);
 }
}

W tym przypadku mamy zagnieżdżone w sobie dwie instrukcje if.

Zazwyczaj takie dwa ify możemy ze sobą połączyć:

if (number > 1 && number < 3) {
 console.log('Print when number is two: ', number);
}

Dwa zagnieżdżone ify możemy ze sobą połączyć za pomocą operatora AND. Mniej kodu i od razu bardziej czytelnie.

Ciekawym przykładem jest to, że w instrukcji if możemy stworzyć przypisanie:

let x = false;
if (x = true) {
 console.log('Assignment: ', x);
}

Nie jest to przypadek kodu, który jest czytelny. Moim zdaniem takie przypisanie lepiej wykonać przed instrukcją if. Głównie dlatego, że przyjęło się, że w instrukcji if wykonujemy porównania, ten zapis może nas wprowadzić w mylne myślenie, iż jest to porównanie, a nie przypisanie.

Jeśli jednak już chcemy posłużyć się takim wyrażeniem:

if ((x = true)) {
 console.log('Assignment: ', x);
}

Lepiej będzie dodatkowo ująć je w nawiasy okrągłe. W ten sposób dokładnie wyróżnimy przypisanie i zaznaczymy, że warunek będzie sprawdzony dopiero po wykonaniu przypisania.

Co warto zapamiętać

 • najprostszą instrukcją warunkową jest if w którym do dyspozycji mamy jeszcze if else oraz else

 • do instrukcji if możemy wstawić różne wyrażenia, ostatecznie będą one wykonane i sprowadzone do wartości boolean

 • przy instrukcji if warto dbać o czytelność

  Główny spis treści.