Metoda ngOnChanges bardzo często przydaje się do nadsłuchiwania zmian w polach @Input. Jeżeli chcemy się dowiedzieć kiedy zmienia się wartość takiego property, lifecycle hook ngOncChanges może się do tego przydać.

Ogólne działanie ngOnChanges

Zacznijmy jednak od początku. Metoda ngOnChanges pochodzi z interfejsu OnChanges. Jest to metoda, która w cyklu życia komponentu wywoływana jest jako pierwsza, zaraz po konstruktorze. Wywoływana jest także za każdym razem, gdy property @Input zmieni się przez przekazanie nowej wartości z komponentu położonego wyżej.

Metoda ngOnChages wygląda tak:

 ngOnChanges(changes: SimpleChanges): void {}

Jako parametr przyjmuje obiekt SimpleChanges, który jest tablicą asocjacyjną wszystkich property znajdujących się w naszym komponencie. Za pomocą klucza typu string możemy z obiektu changes wyciągnąć obiekt SimpleChange, który reprezentuje dokładnie property @Input w naszym komponencie. Jeżeli w komponencie mamy property @Input name, to możemy je z obiektu SimpleChanges wyciągnąć w taki sposób:

let prop: SimpleChange = changes['name']

Obiekt reprezentujący zmianę property @Input wygląda tak:

class SimpleChange {
 constructor(previousValue: any, currentValue: any, firstChange: boolean)
 previousValue: any
 currentValue: any
 firstChange: boolean
 isFirstChange(): boolean
}

Mamy więc w tym miejscu dostęp do poprzedniej i obecnej wartości, a także dodatkowe informacje o pierwszej zmianie obiektu.

Możemy też użyć prostej pętli i sprawdzić wszystkie obiekty:

 ngOnChanges(changes: SimpleChanges) {
  for (const prop of Object.keys(changes)) {
   console.log(changes[prop]);
  }
 }

Rozważmy prosty komponent, który posiada jedno property @Input name.

export class ChildComponent implements OnChanges {
 @Input() name

 ngOnChanges(changes: SimpleChanges) {
  for (const prop of Object.keys(changes)) {
   console.log(changes[prop])
  }
 }
}

Jeżeli zainicjalizujemy property z komponentu położonego wyżej:

<app-child name="Angular"></app-child>

W konsoli otrzymujemy informację o tym, że nastąpiła zmiana wartości:

previousValue: undefined
currentValue: "Angular"
firstChange: true

Właśnie w taki sposób, możemy śledzić zmianę wartości pól @Input w klasie komponentu. Jeżeli w naszym komponencie będziemy mieli inne property @Input ale nie będzie zainicjalizowane, to SimpleChanges nie będzie posiadał o nim żadnej informacji. Ponieważ SimpleChanges posiada informacje tylko o tych property, które się zmieniają i o zmianach, które potrafi wykryć.

Jeżeli chcemy śledzić tylko konkretne property to musimy się posłużyć na przykład takim zapisem:

ngOnChanges(changes: SimpleChanges) {
  if (changes.name) {
     console.log('Nowa wartość "@name": ', changes.name.currentValue);
  }
 }

To jest jeden ze sposobów śledzenia zmian w property @Input w Angularze, ale nie jedyny.

Śledzenie zmian @Input za pomocą getters/setters

Innym sposobem śledzenia zmian w polach@Input jest użycie czystego TypeScript oraz set i get.

 private _company;

 @Input()
 set company(value: string) {
  this._company = value;
  console.log(`title is changed to ${value}`);
 }

 get company(): string {
  return this._company;
 }

Przy takim sposobie, musimy stworzyć prywatne pole w klasie komponentu i odpowiednio akcesor set i get dla tego pola klasy. Za każdym razem gdy komponent wyższego rzędu, będzie chciał użyć tego pola musi użyć nazwy akcesora:

<app-child company="Google"></app-child>

Będziemy mogli odnotować zmianę przy każdej zmianie property. Oczywiście ma to swoje plusy i minus. Musimy dopisać większą ilość kodu i posługiwać się dodatkowym polem prywatnym, które i tak nie jest prywatne bo stworzyliśmy dla niego set i get :-D.

Jednak ten sposób ma jedną ważną zaletę, możemy wyśledzić zmianę nawet jeżeli metoda ngOnChanges nie odnotuje zmiany. Może się tak wydarzyć, gdy zmienimy pole @Input wewnątrz klasy komponentu lub też będziemy pracować na obiekcie.

Kiedy ngOnChanges nie odnotuje zmiany

Może się tak zdarzyć, że metoda ngOnChanges nie odnotuje zmiany w polu @Input. Dzieje się tak gdy postanowimy nadpisać property np. w metodzie ngOnInit, rozważmy taki przykład:

 ngOnInit() {
  this.name = 'React';
 }

W tym przypadku podmieniam wartość @Input name na inną w ngOnInit. Pole @Input name cały czas jest inicjalizowane z komponentu położonego wyżej i ngOnChanges widzi inicjalizacyjną zmianę property, ale nie odnotowuje nadpisania w metodzie ngOnInit. Oczywiście w widoku HTML widnieje napis React i strona renderuje prawidłową wartość, jednak ngOnChanges jest w tym przypadku głuchy.

SimpleChange {previousValue: undefined, currentValue: "Angular", firstChange: true}

Property @Input color zmieniła wartość, ale nie zostało to odnotowane przez metodę ngOnChanges, tylko wartość inicjalizacyjna została odnotowana. Metoda ta uruchamia się tylko wtedy, gdy zmiana pól @Input przychodzi przez bindowanie w widoku HTML.

Dlatego użycie akcesora set może się przydać jeżeli chcemy sprawdzać zmieniające się wartości gdy modyfikujemy property @Input inaczej niż przez bindowanie w widoku HTML.

NgOnChanges i referencje

Inną sytuacją kiedy ngOnChanges nie powiadomi nas o zmianach są obiekty referencyjne. Gdy zmienia się tylko zawartość obiektu lub listy, Angular nie uruchomi metody ngOnChanges. Dodaję do przykładu nowy @Input:

 @Input() frameworks: Array<string>;

Nadrzędny komponent wygląda tak:

@Component({
 selector: 'app-root',
 template: `
  <app-child name="Angular" [frameworks]="others"></app-child>
  <button (click)="add()">Dodaj</button>
 `,
})
export class AppComponent {
 others = ['Vue', 'React']

 add() {
  this.others.push('Svelte')
  // Należy odkomentować, aby Angular wykrył zmianę
  // i odnotowałę w ngOnChanges
  // this.others = [...this.others];
 }
}

Lista others zbindowana jest do @Input() frameworks. Na początku wszystko inicjalizuje się poprawnie i ngOnChanges odnotowuje zmianę:

SimpleChange {previousValue: undefined, currentValue: Array(2), firstChange: true}
previousValue: undefined
currentValue: (2) ["Vue", "React"]
firstChange: true

Gdy za pomocą przycisku dodamy kolejną wartość do listy, ngOnChanges nie wykrywa takiej zmiany. Zmiany oczywiście renderowane są w widoku HTML ponieważ Change Detection w Angularze działa, ale ngOnChanges milczy.

W przypadku obiektów ngOnChanges potrafi wykryć tylko zmieniającą się referencję. Nie jest w stanie sprawdzić czy coś mogło się zmienić w samym obiekcie.

Sposobem na to jest przekazanie nowej referencji. W ten sposób metoda ngOnChanges odnotuje zmianę w property @Input:

 add() {
  this.others.push('Svelte');
  this.others = [...this.others];
 }

Podsumowanie ngOnChanges

 • ngOnChanges uruchamia się zaraz po konstruktorze i przed ngOnInit
 • ngOnChanges może się przydać do śledzenia zmian w property @Input
 • alternatywnym rozwiązaniem śledzenia zmian jest użycie set / get dla property @Iput
 • ngOnChanges uruchamia się za każdym razem, gdy property @Input zmieni wartość w widoku HTML gdzie jest bindowana
 • ngOnChanges nie uruchamia się gdy zmieniają się pola obiektów lub zawartość listy (nie obsługuje zmian w obiektach referencyjnych)
 • aby ngOnChanges odnotował zmiany przy obiektach, musimy przekazać je jako nową referencję
 • ngOnChanges nie uruchomi się gdy zmienimy wartość property @Input przez bezpośrednie odniesienie np. this.color = 'red'

Przydatne linki

Mój przykład na StackBlitz: https://stackblitz.com/edit/przyklad-ng-on-changes

https://angular.io/guide/lifecycle-hooks#onchanges

https://angular.io/api/core/SimpleChange

https://medium.com/angular-in-depth/creatively-decouple-ngonchanges-fab95395cc6e