Interfejs BiPredicate realizuje te same zadania co Predicate opisany w poprzedniej części. Różnica jest taka, że tym razem możemy przekazać do niego 2 argumenty i wykonać na nich operację logiczną. Zobaczmy, jak wygląda zatem BiPredicate<T,U>, zaskoczenia nie będzie, ale warto poćwiczyć.

@FunctionalInterface
interface BiPredicate<T, U> {

 /**
  * Testuje argumenty i zwraca wartość boolean
  */
 boolean test(T t, U u);

 /**
  * Sprawdza warunki wyrażeniem logicznym AND
  */
 default java.util.function.BiPredicate<T, U> and(java.util.function.BiPredicate<? super T, ? super U> other) {
  Objects.requireNonNull(other);
  return (T t, U u) -> test(t, u) && other.test(t, u);
 }

 /**
  * Sprawdza warunek i zwraca jego zaprzeczenie
  */
 default java.util.function.BiPredicate<T, U> negate() {
  return (T t, U u) -> !test(t, u);
 }

 /**
  * Sprawdza warunki wyrażeniem logicznym OR
  */
 default java.util.function.BiPredicate<T, U> or(java.util.function.BiPredicate<? super T, ? super U> other) {
  Objects.requireNonNull(other);
  return (T t, U u) -> test(t, u) || other.test(t, u);
 }
}

Powołuję dwa obiekty Book i tworzę wyrażenie lambda, które będzie sprawdzać czy cena pierwszej książki jest większa niż drugiej.

  Book book1 = new Book(39.99, "twarda");
  Book book2 = new Book(29.99, "twarda");

  BiPredicate<Book,Book> isMoreExpensive = (bookFirst, bookSecond) -> bookFirst.price > bookSecond.price;

  if (isMoreExpensive.test(book1, book2)) {
   System.out.println("Tak! Pierwsza książka jest droższa.");
  }

Wynik:

Tak! Pierwsza książka jest droższa.

Do przykładu metody and potrzebujemy jeszcze jednego wyrażenia lambdy, które sprawdza czy okładki są takie same. Metoda and najpierw sprawdzi czy są takie same okładki i potem sprawdzi czy pierwsza książka jest droższa.

  BiPredicate<Book, Book> sameCover = (bookFirst, bookSecond) -> bookFirst.cover.equals(bookSecond.cover);

   if (sameCover.and(isMoreExpensive).test(book1, book2)) {
   System.out.println("Takie same okładki i książka pierwsza jest droższa");
  }

Wynik:

Takie same okładki i książka pierwsza jest droższa.

Kolejna metodą jest negate, która odwraca zwrócony wynik:

  boolean i = isMoreExpensive.negate().test(book1, book2);
  System.out.println("Czy druga jest tańsza? " +i);

Wynik tego działania:

Czy druga jest tańsza? false

Ostatnią metodą jest or. Sprawdzimy tutaj czy nasza książka ma takie same okładki lub czy pierwsza jest droższa.

  boolean or = sameCover.or(isMoreExpensive).test(book1, book2);
  System.out.println("Jest droższa lub ta sama okładka? " + or);

Wynik:

Jest droższa lub ta sama okładka? true