Typ boolean - typ logiczny

Przed nami omówienie typu boolean. Jest to typ, który występuje niezwykle często w języku JavaScript, przeważnie po niejawnych konwersjach. Dowiedzmy się jak rozpoznać co będzie true, a co false w naszej aplikacji.

Wartość typu boolean

Typ logiczny boolean, jest używany do sprawdzania wszelkich warunków, ustawiania flag czy stanów aplikacji. Typ boolean jest na pewno znany każdemu kto uczył się lub zna jakikolwiek język programowania.

Jest to typ który może posiadać tylko dwie wartości:

true
false

Poprzedni typ undefined miał jedną wartość undefined, a null który był niestety typem object miał jedną wartość null. W tym przypadku mamy już typ, który może mieć dwie wartości.

Utwórzmy dwie zmienne, które będą przechowywały wartość true i wartość false:

const isDone = false;
const isAdult = true;

wypiszę teraz obie zmienne za pomocą console.log i sprawdzę także ich typy:

console.log(isDone, typeof isDone) // false boolean
console.log(isAdult, typeof isAdult) // true boolean

W konsoli zobaczymy wartość false i typ boolean oraz wartość true i typ boolean. Tym razem JavaScript (na razie) nas niczym nie zaskakuje.

Przy okazji zwrócę uwagę na console.log do którego po przecinku przekazałem więcej niż jeden argument. Jest to zapis, który pozwala wypisać nam jednocześnie więcej wartości. Możemy tam przekazać dowolną liczbę argumentów.

Wartość "false", "true" to nie boolean

Jeżeli spotkacie się z zapisem wartości false lub true w cudzysłowie, to musicie pamiętać, że nie jest to wartość boolean. Zobaczmy taki przykład gdzie mam zadeklarowaną zmienną isOpen:

const isOpen = 'false';
console.log(typeof isOpen); // string

Do zmiennej isOpen mam przypisaną wartość 'false', ale jako tekst, czyli jest to typ string. Nie ma to nic wspólnego z typem boolean.

Jeszcze bardziej możecie być zdziwieni, gdy przekonwertuję tego stringa na wartość boolean:

console.log(Boolean(isOpen)); // true

Konwersja na typ boolean napisu 'false', zwraca true. I oczywiście działa to prawidłowo, mówiliśmy już o specyfikacji ECMAScript, w której umieszczone są informacje, jakie wartości konwertowane są do false.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Falsy

Przypominam jeszcze raz tę rozpiskę:

console.log(Boolean(false));
console.log(Boolean(0));
console.log(Boolean(-0));
console.log(Boolean(0n));
console.log(Boolean(''));
console.log(Boolean(null));
console.log(Boolean(undefined));
console.log(Boolean(NaN));

Jak widzimy, tylko pusty string '' jest konwertowany do wartości false. Tak więc napis 'false' konwertowany do typu boolean będzie miał wartość true ponieważ nie jest pustym stringiem.

Mówię o tym tyle, ponieważ jest to częsta zagwozdka początkujących programistów JavaScript. Często też, możecie być o to zapytani na rozmowie rekrutacyjnej.

Należy zapamiętać, że napis 'true' i 'false' to jest typ string a nie boolean. Nie ma to nic wspólnego z wartościami true i false, które są typu boolean.

Niepusty string konwertowany do boolean, da nam zawsze wartość true. Ponieważ każdy niepusty string konwertowany jest do wartości true, a tylko pusty string konwertowany jest do wartości false.

Wartość 0 i 1 nie reprezentują typu boolean

Będąc przy tym problemie warto jeszcze wspomnieć o wartości 1 i 0. Również często możecie zostać zapytani o to na rozmowie o pracę. Wartość 1 i 0 nie reprezentują typu boolean. Wartości te reprezentują typ number. Niestety jest mylne przekonanie, że te wartości reprezentują
kolejno true i false.

console.log(typeof 1, Boolean(1));
console.log(typeof 0, Boolean(0));

Wartość 0 zawsze będzie konwertowana do wartości false, bo tak wynika ze z listy wartości fałszywych, wartość 1
zawsze będzie konwertowana do wartości true, bo nie ma jej w naszej liście wartości fałszywych.

Często też kod JavaScript opiera się na wartościach 1 i 0 do sprawdzenia, czy coś jest true lub false. Przykładem może być sprawdzenie długości listy:

if ([].length) {
 console.log('Do something');
}

Gdy lista jest pusta, właściwość lenght zwraca 0 co jest konwertowane do wartości false. Gdy lista ma jakieś elementy, zwróci konkretną liczbę tych elementów. Może być to wartość 1, 2 a nawet 10 i będzie to konwertowane do true. Ponieważ każda liczba prócz 0 jest konwertowana
do true. Znowu dotykamy tutaj tematu niejawnej konwersji, który jeszcze będziemy poruszać.

Obiekt Boolean i funkcja Boolean()

O konwersji typów i jej zawiłościach będziemy jeszcze mówić w oddzielnych odcinkach. Również o obiekcie Boolean
zapisywanym wielką literą. Jak się potem okaże, prawie każdy typ ma taki obiekt zapisywany wielką literą. Obiekty te nazywane są wraperami.

Ja do tej pory używałem funkcji Boolean() do konwertowania różnych typów na prostą wartość boolean. I od razu powiem, że funkcji Boolean() najlepiej używać tylko do konwersji. Będąc już przy dużym Boolean warto zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz.

Gdy używamy obiektu Boolean ma znaczenie czy użyjemy go ze słowem kluczowym new czy bez.

Wywołanie ze słowem kluczowym new, zainicjalizuje nowy typ obiektowy:

const bObject = new Boolean(false); // [Boolean: false] object

Wywołanie Boolean() tylko z nawiasami okrągłymi już bez słowa new jest traktowane jako wywołanie funkcji:

const bConverted = Boolean(false);

w taki sposób właśnie robimy konwersję do typu prostego boolean. Używając słowa kluczowego new stworzymy nowy obiekt. Jest to ważna różnica, która dotyczy nie tylko obiektu Boolean, ale także pozostałych jak String
czy Number, które jeszcze poznamy.

Oto przykład, dlaczego nie warto używać new Boolean do inicjalizowania zmiennej:

const a = new Boolean(false);
console.log(a, typeof a) // [Boolean: false] object

Zainicjalizowałem zmienną a obiektem new Boolean, gdy wypiszemy zmienną a do konsoli zobaczymy obiekt z wartością false. Zwracam szczególną uwagę, że jest to object, nie wartość prymitywna boolean.

Co się stanie, gdy stworzymy teraz blok if i spróbujemy sprawdzić zmienną a. Blok if zadziała gdy a ma wartość true i wtedy do konsoli wypisze tekst:

if (a) {
 console.log('It works, why?');
}

Okazuje się, że zobaczymy w konsoli napis, a przecież zainicjalizowaliśmy zmienną a obiektem Boolean z wartością fasle. I tutaj jest cały problem, że a jest obiektem, nie wartością prymitywną. Konwertowany obiekt do wartości boolean będzie zwracał zawsze true, nieważne czy obiekt jest
pusty, czy ma swoje właściwości.

Przykładem jest ta konwersja pustego obiektu za pomocą Boolean():

console.log(Boolean({})) // true

Obiekt konwertowany do wartości boolean zwraca zawsze true. Nie ma go na rozpisce wartości fałszywych. Jeżeli czegoś nie ma na liście wartości fałszywych, to zawsze otrzymujemy true. Dla JavaScript nie ma znaczenia, że my tworzymy obiekt Boolean i inicjalizujemy go wartością fasle.
JavaScript zmienną a rozpatruje po prostu jako typ object, a nie boolean.

Gdy już posługujemy się obiektem new Boolean zamiast wartością prymitywną, nasz zapis powinien wyglądać tak:

console.log(a.valueOf()) // false
if (a.valueOf()) {
 console.log('Now, it does not work');
}

wywołujemy metodę valueOf(), która zwróci nam wartość prymitywną boolean z obiektu stworzonego za pomocą new Boolean. Dopiero nasz kod działa zgodnie z założeniem. Widzicie sami jak wiele komplikacji wprowadza typ obiektowy new Boolean.

Dlaczego one istnieją i do czego są potrzebne powiemy sobie w oddzielnym odcinku. Główną naszą zasadą powinno być używanie tylko wartości prymitywnej boolean. Natomiast samo wywołanie obiektu Boolean() jako funkcji możemy z powodzeniem używać do konwertowania wartości na typ prymitywny boolean
. Trudno mi natomiast znaleźć powody, dla których warto by było używać obiektu tworzonego za pomocą new Boolean.

Co warto zapamiętać

 • typ boolean przyjmuje tylko dwie wartości false i true
 • wartość w cudzysłowie 'true' lub 'false' to nie boolean to string
 • wartość 1 i 0 nie reprezentują typu boolean ale są konwertowane na true i false
 • pamiętajmy co jest konwertowane do wartości fałszywych zgodnie ze specyfikacją ECMAScript
 • wszystko, co nie jest na liście wartości fałszywych jest wartością prawdziwą
 • istnieje obiekt Boolean do opakowania wartości prymitywnej boolean, tworzymy go za pomocą new Boolean
 • wywołanie funkcyjne Boolean() najlepiej używać jedynie do konwersji
 • inicjalizacja zmiennej za pomocą obiektu new Boolean może powodować niespodziewane działanie kodu, unikamy tego