Null i Undefined

W tym dziale omówimy działanie typów null oraz undefined. Kiedy co używać i jaka jest między nimi różnica.

Wartość null

W JavaScript w odróżnieniu od innych języków mamy dwa typy, które mogą oznaczać brak wartości lub jej nieprzypisanie. W wielu językach zazwyczaj spotykamy się z jednym typem określającym brak wartości.

Typ null i undefined nie są typami reprezentującymi to samo i teraz to omówmy.

Weźmy taki przykład:

const empty = null;
console.log(typeof empty); //object

Gdy przypiszemy wartość null do zmiennej oznacza to, że zerujemy tą zmienną. Nie chcemy, aby posiadała ona jakąkolwiek wartość lub referencję do czegokolwiek. Zmienna empty reprezentuje zamierzony brak wartości.

Pomimo tego, że operator typeof zwraca nam typ object, zmienna z wartością null nic nie reprezentuje. Jak już wspominałem wcześniej, to, że null zwraca typ object jest błędem z czasów powstawania języka JavaScript.

Używamy wartości null do tego, aby jawnie wyzerować zmienną. Możemy także zwracać null bezpośrednio z funkcji jako pusta wartość.

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy wartość ma dokładnie typ null możemy posłużyć się zapisem

if (empty === null) {
 console.log('this variable is null');
}

Co prawda nie omawialiśmy jeszcze konstrukcji warunkowych, ale ten prosty if nie powinien nikogo dziwić, bo instrukcja if występuje w prawie każdym języku świata.

W nawiasach okrągłych wstawiamy warunek, trzy znaki równości sprawdzają, czy empty jest równe null. O porównywaniu wartości, także będziemy jeszcze mówić, ale ogólna zasada mówi, że wartości w JavaScript porównujemy za pomocą trzech znaków równości.

W tym wypadku warunek jest true i zobaczymy napis w przeglądarce:

this variable is null

Wartość undefined

Gdy null pojawia się tylko wtedy, gdy programista przypisze taką wartość do zmiennej, undefined może pojawić się, gdy nie inicjalizujemy zmiennej, spróbujemy odczytać wartość z funkcji, która nic nie zwraca, odwołamy się do właściwości obiektu, który nie istnieje.

let nothing;

function test() {
 return;
}

const obj = {};

console.log(nothing); //undefined
console.log(test()); //undefined
console.log(obj.a); //undefined

Te trzy przypadki pokazują, kiedy otrzymamy wartość undefined. Typ undefined jest wartością niezdefiniowaną, standardowo zwracaną w powyższych przypadkach przez JavaScript. Widzimy, że wartość undefined nie została przez nas przypisana. Jest to najczęściej wartość przypisana przez JavaScript.

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy wartość ma typ undefined możemy posłużyć się podobnym zapisem jak w przypadku sprawdzania wartość null:

if (nothing === undefined) {
 console.log('this variable is undefined');
}

Wtedy jesteśmy pewni, że zmienna ma wartość undefined.

Undefined czy null

Pracując z JavaScript warto wprowadzić sobie zasadę nieprzypisywania jawnie wartości undefined do zmiennej. Jeżeli chcemy wyzerować zmienną lub też zwracać pustą wartość z funkcji, zwracajmy null.

const name = undefined;
const surname = null; // better option

Łatwiej będzie nam pracować z kodem i znaleźć problem, gdy nie będziemy posługiwać się wartością undefined. Gdy trafimy na błąd związany z undefined w konsoli przeglądarki będziemy wiedzieć, że o czymś zapomnieliśmy, odwołujemy się do czegoś, co nie istnieje. Zawęzimy opcję szukania problemu,
gdy nie będziemy się dodatkowo posługiwać undefined, a zostawimy go dla JavaScript.

Moja zasad jest taka, że nie używam undefined, a zamiast tego posługuję się null.

Porównanie null i undefined

Wartość null i undefined reprezentują puste, nieokreślone wartości. Jeżeli porównamy oba typy przez potrójny znak równości i wypiszemy do konsoli, zobaczymy wartość false:

console.log(null === undefined); //false

W tym przypadku JavaScript porównuje nie tylko wartości, ale także typy. Przez to te wartości nie są sobie równe.

Natomiast jeśli porównamy przez dwa znaki równości:

console.log(null == undefined); //true

otrzymamy wartość true. Jest to określone w specyfikacji ECMAScript 5 przez ten zapis:

Jeżeli x jest null i y jest undefined, return true

Jeżeli x jest undefined i y jest null, return true

Nie oznacza to jednak, że to porównanie pokazuje, że wartość null i undefined są sobie równe. Przy operatorze == podwójnego porównania zachodzi niejawna konwersja typów jednego do drugiego. Dlatego ostatecznie otrzymujemy wartość true po niejawnej konwersji. Teraz może wydawać się to zawiłe, ale operatory porównania szczegółowo zostaną omówione w osobnym dziale i wszystko okaże się jasne.

Sprawdzanie, czy wartość nie jest null lub undefined

Na koniec jedna z ważniejszych rzeczy. Jak sobie poradzić z prostym i szybkim sprawdzaniem, czy wartość nie jest null i nie jest undefined. Będziemy to w JavaScript robić bardzo często.

Przychodzące do nas wartości z HTTP, wartości wpisywane przez użytkownika, otrzymane wartości z innych funkcji. Często w tych przypadkach możemy trafić na null lub undefined. Przed dalszą pracą z danymi, często będziemy musieli sprawdzić, czy nie otrzymaliśmy właśnie wartości null
lub undefined. Są na to różne metody.

Dokładna metoda

Jednym ze sposobów na sprawdzenie jest taki zapis:

const resposne = null; // or undefinded
if (resposne !== null && resposne !== undefined) {
 console.log('Value is not null/undefined');
}

Mamy tutaj zmienną response ma przypisaną wartość null. Możesz dla eksperymentów także zmienić jej wartość na undefined aby sprawdzić poprawność kodu.

Kod w bloku if wykona się tylko wtedy gdy wartość będzie różna od null i różna od undefined. Ważne jest to, aby użyć potrójnego operatora !==.

Z konwersją na typ false

Można to zrobić jeszcze w bardzo krótkiej formie:

if (resposne) {
 console.log("Value 'resposne' is not falsy");
}

Jednak ten zapis nie sprawdza, czy wartość jest null lub undefined, zapis ten sprawdza, czy wartość jest false lub true. Wartość null i undefined jest wartością fałszywą, zachodzi tutaj niejawna konwersja do typu boolean, ponieważ próbujemy sprawdzić wartość za pomocą instrukcji if, a ona pracuje tylko na wartościach z typem boolean.

Dlatego zmienna response zostanie niejawnie przekonwertowana na typ boolean. A ponieważ jest to wartość null
lub undefined to stanie się wartością false.

To jakie wartości stają się fałszywe, gdy są konwertowane na typ boolean zawarte jest w specyfikacji ECMAScript:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Falsy

// Those values converted to boolean are false
console.log(Boolean(false));
console.log(Boolean(0));
console.log(Boolean(-0));
console.log(Boolean(0n));
console.log(Boolean(''));
console.log(Boolean(null));
console.log(Boolean(undefined));
console.log(Boolean(NaN));

Wszystkie te wartości, konwertowane do typu boolean dają wartość false, jest tutaj też wartość null i undefined. Do tej rozpiski o wartościach fałszywych jeszcze powrócimy wielokrotnie w kolejnych rozdziałach i omówimy ją dokładniej. Warto jednak już teraz starać się zapamiętać, co jest
konwertowane do wartości fałszywych w JavaScript.

W wielu przypadkach ten zapis, który stworzyliśmy, sprawdzi się, fałszywa wartość nie wykona tego w bloku if. Jednak musimy pamiętać, że sprawdzając tym sposobem, sprawdzamy także inne wartości, które konwertowane są na wartość false.

Jeżeli więc oczekujemy pustego stringa lub wartość zero, to musimy pamiętać, że także zablokujemy taką wartość w tej konstrukcji if i kod się nie wykona. Jednak bardzo często też, nie chcemy pracować na takich wartościach jak pusty string czy zero.

Dodatkowo też, robiąc takie sprawdzanie, zazwyczaj oczekujemy konkretnego typu jak tablica, obiekt czy funkcja. Jeżeli nie wiemy, jaki przyjdzie typ, instrukcja ta wymaga dodatkowo sprawdzenie konkretnego typu, jaki oczekujemy.

Metoda dwóch znaków równości

Ostatnią metodą jest sprawdzenie przez użycie dwóch znaków równości. Tym razem z zapisem if będziemy się upewniać czy zmienna na pewno jest null lub undefined i wtedy chcemy wyświetlić napis.

if (resposne == null) {
 console.log('Value is null or undefined');
}

Jest to bardzo krótki i zwięzły zapis, który już znamy. Sprawdzający dokładnie, czy mamy do czynienia z nulllub undefined pod zmienną response. Jego problemem jest użycie tylko podwójnych znaków równości, a dzisiaj dobre zasady i lintery forsują używanie potrójnych znaków równości do
porównania dwóch wartości i ich typów, i mają oczywiście rację. Obecnie w JavaScript używamy potrójnych znaków porównania.

Ogólnie należy unikać porównania za pomocą podwójnych znaków, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Jednak w przypadku null i undefinde warto wiedzieć o tym zapisie, bo pomimo dobrej praktyki z potrójnymi znakami równości, możecie ten zapis znaleźć w nowym kodzie.

Jeżeli koniecznie chcecie używać takiego porównania, można wprowadzić do lintera tę pojedynczą regułę i namówić team do stosowania tego zapisu.

Sam od zawsze używam, krótkiego sprawdzania, czy wartość jest fałszywa, czy nie:

if (resposne) {
 console.log('It works!');
}

i ten zapis w większości przypadków Wam wystarczy.

Co warto zapamiętać:

 • wartość null używamy, gdy chcemy sami przypisać pustą wartość

 • wartość undefined jest używana dla niezainicjalizowanych, niezdefiniowanych i nieistniejących wartości przez JavaScript

 • staramy się nie używać undefined w kodzie

 • sprawdzenie, czy coś nie jest null lub undefined może być tricky

 • sprawdzenie null==undefined jest przestarzałe, ale wciąż używane przez wielu developerów, bo jest bardzo bezpiecznym i krótkim zapisem.

 • null i undefined to wartości fałszywe przy konwersji do boolean zwracają false

 • wartość null i undefined nie oznaczają tego samego

Odnośniki:

https://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/#sec-11.9.1

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Falsy