Wartość i typ string

Z wartościami tekstowymi w JavaScript pracuje się bardzo często. Wartości tekstowe reprezentowane są jako typ prymitywny string. W JavaScript jest kilka sposobów na zadeklarowanie takiej wartości, dodatkowo mamy też template literals, które pomagają formatować tekst. Pierwsza część o tym, jak
tworzyć stringi w JavaScript i jak formatować dłuższe teksty.

Deklaracja wartości typu string

Zobaczmy jak może wyglądać literał typu string w języku JavaScript:

const single = 'abc';
const double = "abc";

Wartości tekstowe możecie zapisywać w pojedynczych lub podwójnych cudzysłowach, zależy to tylko od waszych upodobań.

Mamy także znak ucieczki, czyli backslash, który pozwala na użycie znaków, które występując więcej razy w literale, mogą stanowić problem. Przykładem są właśnie cudzysłowy, które dodatkowo użyte w stringu bez znaku ucieczki mogą stanowić problem dla JavaScript w zrozumieniu gdzie kończy, a gdzie
zaczyna się wartość.

const hello = "I say \"hello!\"";
console.log(hello);

const hero = 'D\'Artagnan'
console.log(hero);

Dodatkowo możemy w wartości string wprowadzać nową linię za pomocą znaku \n. Tym sposobem tekst zostanie wyświetlony w trzech liniach.

const text = 'I \n am \n computer';
console.log(text);

Znaków ucieczki jest więcej i nie będę ich omawiał wszystkich, można je natomiast odnaleźć w dokumentacji na stronie MDN.

Jeżeli chcemy zapisać bardzo długiego stringa w edytorze kodu, możemy to zrobić w taki sposób:

const longString = 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, ' +
  'sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ' +
  'Ut enim ad minim veniam';

Kolejne zdania zapisujemy w nowej linii i łączymy je za pomocą znaku plus. Czyli tak naprawdę wykonujemy konkatenację stringów. Zauważ, że każdy string zapisany jest we własnym cudzysłowie i połączony znakiem plus. Są to trzy oddzielne wartości, które łączą się w jedną wartość pod
zmienną longString.

Inną metodą jest umieszczenie znaku backslash w miejscu, gdzie chcemy złamać linie kodu w edytorze:

const longString2 = 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, \
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. \
Ut enim ad minim veniam';

W tym przypadku cały napis znajduje się w jednym cudzysłowie, a znak backslash dodajemy w miejscu, gdzie chcemy mieć złamaną linię. W tym zapisie musimy zwrócić uwagę na to, aby po znaku backslash nie było żadnego odstępu, ani spacji, ani tabulatora.

Pamiętajmy, że te dwie metody pokazują łamanie linii kodu w edytorze dla lepszej czytelności. W konsoli tekst wyświetla się jako ciągłe zdanie.

Zahaczyliśmy już o dodawanie stringów za pomocą znaku + . Możemy go oczywiście używać do łączenia stringów:

const hello = "Hello";
const world = "world";
const helloWorld = hello + " " + world + "!"; // Hello world!

Zmienną hello łączymy na początku ze spacją, potem dołączamy kolejną zmienną i na końcu dodajemy wykrzyknik. W ten sposób budujemy całe zdanie. Czasami taki zapis staje się mało czytelny, na szczęście jest lepszy sposób na łączenie wartości.

Template literals

Od ECMAScript 6, mamy jeszcze dostęp do template literals, czasami nazywane też template strings, które zapisuje się za pomocą znaku backtick lub po polsku odwróconego apostrofu. Znak ten znajduje się na klawiaturach Windows pod klawiszem Escape.

Za pomocą znaków backtick możemy tworzyć także zmienne:

const name = `James`;
const surname = `Bonds`;

Jednak najczęściej template literals używa się nie do inicjalizowania zmiennych, a do wykonywania wyrażeń. Zobaczmy taki przykład:

const myName = `My name is ${surname}, ${name} ${surname}!`
console.log(myName); // My name is Bond, James Bond!

Używając odwróconego apostrofu, możemy budować bardziej złożone wartości string, które składają się ze zmiennych czy nawet funkcji. Oczywiście to samo możemy otrzymać przy konkatenacji stringów za pomocą znaku + jednak w tym przypadku czytelność wygrywa.

Wszystko, co znajduje się pomiędzy znakami backticks zostanie zinterpretowane jako string. Pod zmienne zostaną podstawione wartości, a ewentualne funkcje zostaną wykonane.

function upperCase(value) {
  return value.toUpperCase();
}

const myName2 = `My name is ${surname}, ${name} ${upperCase(surname)}!`
//  My name is Bond, James BOND!

Widzimy bardziej skomplikowany zapis, gdzie odwołuję się nie tylko do zmiennych, ale także do funkcji, do której przekazuję dodatkowo zmienną, a ona zwraca mi wartość tej zmiennej, zamieniając wszystkie znaki na duże liter. Używając template literals jesteśmy w stanie zapisać to w ładnej i
przejrzystej formie.

Odwrócony apostrof może nam się także przydać do łamania linii w edytorze kodu:

const longString3 = `Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam`;

Nie musieliśmy używać żadnych dodatkowych znaków, aby tak zapisać długą wartość string w czytelny sposób. Należy jednak pamiętać, że napis ten zostanie wyświetlony dokładnie tak, jak został zapisany. Jest to spora różnica w porównaniu do poprzednich sposobów.

W tamtych przypadkach chcieliśmy jedynie zachować czytelność w edytorze, a tekst był wyświetlany jako ciągły. Tutaj wpływamy nie tylko na czytelność w edytorze, ale także na formatowanie samego tekstu przy jego wyświetlaniu.

Jeżeli deklarujemy wartości string róbmy to za pomocą pojedynczego lub podwójnych cudzysłowów. Jeżeli natomiast chcemy budować wyrażenie, w którym podstawimy zmienne, a może nawet wykonamy kod jakieś funkcji, używajmy template literals
czyli zapis z odwróconym apostrofem.

Obiekt String

Również prymitywny typ string ma reprezentację w postaci obiektu String zapisanego wielką literą. Podobnie jak przy Boolean czy Number możemy tworzyć obiekty z wartością string przez wywołanie konstruktora tego obiektu:

const obj = new String('Lorem ipsum');
console.log(obj); // [String: 'Lorem ipsum']
console.log(obj.valueOf()); // Lorem ipsum

Jak już wiemy inicjalizacja ze słowem new powoduje powstanie obiektu, który opakowuje wartość tekstową. Jeżeli chcemy dostać się do prymitywnej wartości musimy wywołać na obiekcie metodę valueOf(). Korzystanie więc z tego obiektu nie ma większego sensu i jest zbędne w codziennej pracy
programisty JavaScript.

Dużego obiektu najlepiej używać w formie funkcji String() do konwersji innych typów na string, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać przy okazji konwersji.

Co warto zapamiętać:

  • literały typu string zapisujemy za pomocą pojedynczego lub podwójnego cudzysłowu
  • znak odwróconego apostrofu używamy do stworzenia template literals
  • znakiem plus możemy łączyć wartości do typu string
  • możemy użyć różnych znaków ucieczki, aby lepiej sformatować nasz tekst np. \n
  • template literals pozwalają nam na czytelne łączenie stringów lub nawet wykonanie funkcji. Dzięki temu możemy zbudować skomplikowane, ale czytelne wyrażenia.
  • prymitywny typ string, także posiada wrapper w postaci obiektu String.