Wraz z ES6 w JavaScript dziedziczenie właściwości innych obiektów stało się łatwiejsze. Do tego czasu wykorzystywana była między innymi funkcja Object.create aby w jakiś sposób zaimplementować funkcjonalność, do której nie istniały tak proste narzędzia, jak klasy i słowo kluczowe extends.

Dziedziczenie klas

Jeśli chodzi o dziedziczenie, najlepiej od razu zacząć od przykładu:

class Animal {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

Na początek przygotowałem klasę bazową o nazwie Animal. Ma ona jedno pole o nazwie name. Ta klasa będzie bazą dla innych klas do tworzenia różnych typów zwierząt.

Przykładem jest klasa Dog:

class Dog extends Animal {
 constructor(name) {
  super(name);
 }

 bark() {
  console.log('How how!');
 }
}

const dog = new Dog('Reksio');
console.log(dog.name);
dog.bark();

Definicja klasy Dof używa słowa kluczowego extends i rozszerza klasę Animal. Oznacza to, że klasa Dog składa się teraz z tego, co znajduje się w Animal oraz z tego, co znajduje się w Dog. Czyli w skrócie możemy powiedzieć, że połączyłem dwie klasy w jedną.

Wiążą się z tym pewne zobowiązania. Przede wszystkim, nasz konstruktor także przyjmuje jakiś parametr, chociaż klasa Dog nie ma sama w sobie żadnego pola. Jednak takie pole istnieje w klasie Animal . Do konstruktora klasy Animal, odwołujemy się przez metodę super(), do której możemy
przekazać parametr name. W ten sposób zainicjalizujemy to pole, które znajduje się w klasie nadrzędnej. Do samej metody super() jeszcze wrócimy, ponieważ jest tutaj więcej niuansów.

Widzimy, że stworzony obiekt dog ma dostęp do pola name, a także korzysta z własnej zdefiniowanej metody bark. Teraz moglibyśmy stworzyć kolejną klasę na przykład Cat z metodą meow i w ten sposób na bazie jednego typu Animal, możemy tworzyć kolejne typy zwierząt. Oczywiście po
klasie Animal, możemy dziedziczyć nie tylko pola, ale także metody i metody statyczne.

To co się tutaj dzieje to tak naprawdę łączenie prototypów. Wiemy, że obiekt dog ma swój prototyp Dog.prototype. Ten prototyp ma wewnętrzną właściwość [[Prototype]], do której dołączony jest Animal.prototype i na koniec jeszcze dołączony jest Object.prototype.

Metoda super()

Metoda super() odwołuje się do klasy wyższego rzędu, czyli tej, którą rozszerzamy, wywołuje jej konstruktor:

class Car {
 constructor(model) {
  this.model = model;
 }
}

class Audi extends Car {
}

const audi = new Audi('80');
console.log(audi); // Audi {model: "80"}

W tym przykładowym kodzie mamy klasę Car z konstruktorem i polem model. Tworzymy inną klasę o nazwie Audi i rozszerzamy klasę Car. Nie używamy jednak konstruktora w klasie Audi i nie wywołujemy tym samym metody super(). Możemy jednak do konstruktora klasy Audi przekazać odpowiedni
parametr, ponieważ konstruktor i tak będzie wywołany, a jeśli przekażemy parametry, to zostanie wywołany z parametrami. Również nastąpi niejawne wywołanie metody super() do której zostaną przekazane parametry.

Myślę, że czytelniej dla kodu jest stworzenie konstruktora z parametrami, gdy rozszerzamy jakąś klasę. Od razu wiemy, że powinniśmy zapewnić jakieś inicjalizacyjne dane.

Gdybyśmy jednak dodali konstruktor do klasy musielibyśmy od razu wywołać metodę super. Zawsze, gdy rozszerzamy jakąś klasę i mamy konstruktor, wywołanie metody super jest obowiązkowe. Jeżeli jednak nie stworzymy konstruktora to i tak po pierwsze JavaScript wywoła konstruktor sam oraz wywoła
metodę super. Stanie się to niejawnie, ale i tak zostanie wywołane.

Przede wszystkim należy pamiętać, że rozszerzenie klasy i posiadanie konstruktora zmusza nas do wywołania metody super(), nawet gdy klasa nadrzędna sama nie ma konstruktora:

class Person {
}

class Soldier extends Person {
 constructor(weapon) {
  super();
  this.weapon = weapon;
 }
}

const soldier = new Soldier('bow');

W tym przykładzie mamy pustą klasę Person. Tworzę klasę Soldier i przez extends rozszerzam klasę Person. Jeżeli stworzyłem z jakichś powodów konstruktor w klasie Soldier, muszę wywołać metodę super() dla klasy nadrzędnej, nie jest istotne, że jest ona całkowicie pusta.

Dobrze, gdy metoda super() jest wywołana na początku konstruktora, a na pewno musi być wywołana przed odwołaniem się do this. Dlatego najczęściej jest ustawiana na samym początku, to zapewnia zawsze poprawne działanie.

Metoda super() może zostać wywołana tylko w konstruktorze, nie można jej wywołać w innej metodzie. Za chwilę się jednak przekonamy, że przez samą właściwość super, ale nie jako wywołanie metody, mamy dostęp do właściwości obiektu nadrzędnego i możemy wtedy używać super w innych metodach.

Metodę super() wywołujemy w konstruktorze tylko wtedy, gdy rozszerzamy jakąś klasę. Wywołanie jej w innym wypadku zgłosi błąd. To akurat będzie bardzo rzadki błąd, ale z doświadczenia wiem, że wiele osób zapomina w ogóle wywołać metodę super() gdy rozszerza jakąś klasę i jeszcze częściej
przekazać przez tę metodę parametry do inicjalizacyjne dla konstruktora klasy nadrzędnej.

Gdy rozszerzamy inną klasę, musimy zawsze zwrócić szczególną uwagę na konstruktor klasy, którą będziemy rozszerzać i na parametry jakie przyjmuje. Jeżeli nie przekażemy odpowiednich parametrów spotkamy się z wartościami undefined.

Nadpisywanie metod

Czasami będziemy dziedziczyć po innych klasach różne metody, których funkcjonalność, nie zawsze musi nam pasować:

class Document {
 print() {
  console.log('Print document');
 }
}

class Email extends Document {
 print() {
  console.log('Print to pdf');
 }
}

const email = new Email();
email.print(); // 'Print to pdf'

Mamy podstawową klasę Document, która ma zaimplementowaną metodę print. Metoda ta wykonuje normalne drukowanie dokumentu. Stworzona klasa Email rozszerza klasę Document i oczywiście dziedziczy metodę print(). Jednak gdy w klasie pochodnej, czyli w klasie Email zadeklarujemy
metodę print() to przysłonimy tą metodę, która została odziedziczona. Od tego momentu będzie wywoływana metoda z klasy Email nie z klasy Document. W ten sposób nadpisujemy metody z klas nadrzędnych.

Nadpisywanie metod może się przydać, szczególnie gdy chcemy wcześniej wykonać inne czynności:

class Image extends Document {
 print() {
  console.log('do some stuff')
  super.print()
 }
}

const image = new Image();
image.print(); // 'do some stuff', 
// 'Print document'

Mamy kolejną klasę Image, która rozszerza klasę Document. Tutaj także nadpisujemy metodę print(). Jednak w tej metodzie wykorzystujemy właściwość super i odwołujemy się jeszcze raz do metody print(), ale już z klasy nadrzędnej. Taki zapis oznacza odwołanie się do właściwości klasy
nadrzędnej.

Mogliśmy więc nadpisać metodę, wykonać w niej dodatkowe czynności i na końcu wywołać metodę z klasy nadrzędnej. Można powiedzieć, że w ten sposób rozszerzyliśmy możliwości metody nadrzędnej, a nie tylko nadpisaliśmy ją.

Okazuje się więc, że definiując konstruktor w klasie pochodnej, tak naprawdę nadpisujemy konstruktor w klasie nadrzędnej, dlatego zawsze musimy wywołać super(), aby zainicjalizować konstruktor w klasie nadrzędnej. Różnica jest taka, że nadpisując konstruktor zawsze jesteśmy zobowiązani
wywołać super() czego nie musimy robić przy zwykłych metodach.

Na koniec ważna uwaga, nie twórzmy metod jako arrow function, ponieważ nie posiadają one dostępu do super. W ogóle tworzenie metod jako arrow function w klasach jest złym pomysłem.

Co warto zapamiętać

 • do rozszerzania klas używamy słowa kluczowego extends

 • dziedziczenie oznacza, że prototyp klasy nadrzędnej wstawiany jest do prototypu klasy pochodnej, czyli Child.prototype.__proto__ będzie zawierało Parent.prototype

 • gdy używamy konstruktora w klasie pochodnej musimy wywołać metodę super()

 • metoda super() musi być wywołana przed jakimkolwiek this, dlatego najlepiej wywołać ją na początku konstruktora

 • możemy nadpisywać metody z klasy nadrzędnej

 • do metod z klasy nadrzędnej odwołujemy się przez super.nazwaMetody

 • metody i pola statyczne również są dziedziczone

  Główny spis treści.