Tworzone tablica w JavaScript, dziedziczą po obiekcie Array. To właśnie w tym obiekcie mamy dostęp do wielu niezbędnych metod. Przyjrzyjmy się jak można wykorzystać obiekt Array i czego nie należy z nim robić.

Array - obiekt macierzysty

Obiektu Array możemy użyć do wielu zadań, między innymi do stworzenia tablicy:

const arr1 = new Array('foo', 'boo', 'bar');
console.log(arr1); // [ 'foo', 'boo', 'bar' ]

W tym przykładzie używamy słowa new do uruchomienia konstruktora obiektu Array i w ten sposób tworzymy tablicę z przekazanymi wartościami.

To samo możemy zrobić nie wykorzystując słówka new:

const arr2 = Array('foo', 'boo', 'bar');
console.log(arr2); // [ 'foo', 'boo', 'bar' ]

W tym przypadku omijamy new przed Array i otrzymujemy ten sam rezultat. Okazuje się więc, że działanie jest identyczne i nie ma znaczenia czy będziemy używać new czy będziemy wywoływać Array jako funkcję.

Tworzenie tablic w taki sposób w JavaScript jest jednak rzadko spotykane i podobnie jak przy obiektach prymitywnych nie należy tego robić. Najczęściej używa się postaci z dwoma nawiasami kwadratowymi, którą używaliśmy do tej pory.

Puste tablice

Inną dziwną właściwością obiektu Array jest możliwość stworzenie pustej tablicy o określonej długości:

const arr3 = Array(3);
console.log(arr3); // [ <3 empty items> ]
console.log(arr3.length); // 3

Otrzymujemy tablicę, która ma długość 3, ale jest zupełnie pusta. Pusta oznacza, że nie ma żadnych wartości, nawet indeksów, ale ma określona długość. Jest to dziwny twór, którego należy unikać.

Jeżeli już chcemy stworzyć tablicę przy pomocy konstruktora Array, chociaż są na to lepsze sposoby to możemy użyć dodatkowo metody fill:

const arr4 = Array(3).fill(1);
console.log(arr4); // [ 1, 1, 1 ]

W tym sposobie tworzymy tablicę o długości 3 i od razu wypełniamy ją liczbą 1. W tej sytuacji wszystkie elementy tablicy mają tę samą wartość.

Największe niebezpieczeństwo tkwi, gdy spróbujemy taką tablicę uzupełnić obiektami:

const arr5 = Array(3).fill({ a: 1 });
console.log(arr5); // [ { a: 1 }, { a: 1 }, { a: 1 } ]
arr5[0].a = 42;
console.log(arr5); // [ { a: 42 }, { a: 42 }, { a: 42 } ]

Tworzę tablicę przy pomocy konstruktora Array i do metody fill przekazuję obiekt. Cała tablica wypełniona jest jednym i tym samym obiektem. Oznacza to, że zmiana obiektu na jednej pozycji powoduje zmianę obiektu na wszystkich pozycjach tablicy.

Jak widzimy, przydatność konstruktora Array jest mała. Czasami taka wypełniona tablica może się przydać. Największe zastosowanie widzę przy pisaniu testów, gdy potrzebujemy tablicy z danymi i nie zależy nam na konkretnych danych. Są jednak jeszcze lepsze formy wypełniania tablic. Jeżeli chodzi o
sam konstruktor Array to najlepiej go unikać.

Array.from

Jeżeli chcemy stworzyć pustą tablicę o określonej długości najlepszą opcją może być użycie Array.from:

const arr6 = Array.from({ length: 3 });
console.log(arr6); // [ undefined, undefined, undefined ]

Używamy metody from z obiektu Array. Do metody from przekazujemy obiekt z właściwością length ustawioną na 3. W ten sposób powstaje nowa tablica o długości 3. Wszystkie pozycje tablicy wypełnione są jednak wartością undefined. Taka forma tablicy jest już poprawna, ponieważ ma indeksy i
przypisaną do nich wartość.

Do Array.from, możemy też przekazać funkcję, jako drugi parametr:

const arr7 = Array.from({ length: 3 }, (e, i) => i + 100);
console.log(arr7); // [ 100, 101, 102 ]

Funkcja callback, którą przekazujemy, przyjmuje dwa parametry. Pierwszy to wartości ze stworzonej właśnie tablicy. Wcześniej widzieliśmy, że będą to wartości undefined. Drugi parametr to indeks tablicy, czyli liczby zaczynające się od 0. Możemy indeks wykorzystać do stworzenia tablicy z
określonymi wartościami.

Tym sposobem możemy też wypełnić tablice obiektami:

const arr8 = Array.from({ length: 3 }, (e, i) => ({ a: i }));
console.log(arr8); // [ { a: 0 }, { a: 1 }, { a: 2 } ]
arr8[0].a = 42;
console.log(arr8); // [ { a: 42 }, { a: 1 }, { a: 2 } ]

Wykorzystując funkcję jako drugi parametr mogę stworzyć obiekt o właściwości a, którego kolejną wartością będzie indeks tablicy. Zwracam uwagę na dodatkowe nawiasy okrągłe, które pozwalają nam zwrócić obiekt bez tworzenia dodatkowej konstrukcji return.

Jeżeli teraz zmienię obiekt na jakieś pozycji, to zmienię go tylko i wyłącznie na jednej pozycji. Dostaję więc listę różnych obiektów, ponieważ funkcja ta, za każdym razem zwraca zupełnie nowy obiekt.

Sztuczki z Array.from

Zamrożona tablica

W niektórych językach programowania jest możliwość stworzenia tablicy o określonej długości, w JavaScript same tablice nie mają takiej właściwości. Możemy jednak wykorzystać metodę Object.freeze

const arr9 = Array.from({ length: 3 }, (_, i) => i);
Object.freeze(arr9);

Tworzymy tablicę o określonej długości za pomocą Array.from, wypełniamy ją przez przekazanie dodatkowej funkcji callback i na końcu zamrażamy stworzoną tablicę za pomocą Object.freeze.

Od tego momentu nie mamy możliwości zmieniania tablicy, dodawania nowych indeksów, zmienienia wartości już istniejących. Jest to obiekt niezmieniany. Tablice takie rzadko spotykane są w JavaScript, jeżeli jednak potrzebujecie takiego rozwiązania, to jest jeden ze sposobów.

Range w JavaScript

W niektórych językach programowania są dostępne funkcje typu range, które tworzą nam tablice wypełnione na przykład liczbami. W JavaScript nie ma takiej natywnej funkcji, ale możemy sami stworzyć gotowe rozwiązanie:

function range(start, end) {
 return Array.from({ length: end - start }, (_, i) => i + start);
}

console.log(range(9, 14)); // [ 9, 10, 11, 12, 13 ]

Mamy funkcję, która przyjmuje dwa parametry. Pierwszy z nich to początek zakresu, a drugi parametr to koniec zakresu. Na podstawie tych dwóch parametrów możemy określić długość tablicy i potem wypełnić ją określonymi wartościami. Taka funkcja do generowania liczb w pewnym zakresie, bardzo może się
przydać nie tylko w aplikacji, ale także w czasie testowania.

Array.from i array-like objects

Array.from idealnie nadaje się do tworzenia tablic z obiektów array-like objects. Są to wszystkie obiekty które mają właściwość length oraz indeksowane elementy. Znamy już takie elementy w języku JavaScript, są to na przykład wartości string:

const arr10 = Array.from('foo');
console.log(arr10); // [ 'f', 'o', 'o' ]

W tym przypadku do Array.from przekazujemy wartość typu string i otrzymujemy tablicę z pojedynczymi elementami.

Ten sami zapis możemy otrzymać wywołując metodę split:

console.log('foo'.split(''));

Dlatego też, rzadko spotyka się zapis z Array.from, raczej częściej używa się metody split().

Array.from bardziej przydaje się do struktur danych jak Set:

const set = new Set(['foo', 'bar', 'baz', 'foo']);
const arr11 = Array.from(set);
console.log(arr11); // [ 'foo', 'bar', 'baz' ]

O strukturze Set jeszcze nie rozmawialiśmy, ale jest to struktura, której zadaniem jest trzymanie tylko unikalnych wartości. Dzięki Array.from możemy te wartości łatwo przetworzyć na tablicę. W tym przypadku stworzony set wstawiamy do Array.from i otrzymujemy tablicę unikalnych wartości.

Array.from również przydaje się przy strukturze Map:

const map = new Map([
 [1, 'one'],
 [2, 'two'],
 [3, 'three'],
]);
const arr12 = Array.from(map.values());
console.log(arr12); // [ 'one', 'two', 'three' ]

W strukturze map zawsze mamy elementy, które mają klucz i wartość. Za pomocą Array.from możemy stworzyć listę albo z kluczy, albo z wartości, albo też i z tego i tego. W tym przypadku tworzę listę z wartości, które przetrzymuje struktura map.

To kilka przykładów gdzie możemy użyć Array.from. Głównie w bardzo prosty sposób możemy stworzyć tablice z obiektów tablico-podobnych. Takich obiektów jest też sporo w drzewie DOM. Jeżeli będziecie pracować z elementami drzewa DOM Array.from może Wam się bardzo przydać.

Sprawdzanie listy z Array.isArray

Na koniec jeszcze bardzo przydatna metoda Array.isArray.

const arr13 = [1, 2, 3, 4];
const str = 'foo';
const sett = new Set(['boo']);

console.log(Array.isArray(arr13)); // true
console.log(Array.isArray(str)); // false
console.log(Array.isArray(sett)); // false

Służy ona do sprawdzania, czy coś jest tablicą. Wystarczy przekazać do niej wartość, którą chcemy sprawdzić, aby otrzymać true lub false. Warto zwrócić uwagę, że otrzymamy true tylko w przypadku prawdziwej tablicy. Nawet obiekty tablico-podobne będą zwracały wartość false.

Gdy pracujemy z niepewnymi strukturami danych, metoda ta może nam bardzo pomóc rozpoznać prawidłowy typ obiektu.

Co warto zapamiętać

 • możemy tworzyć tablice przy pomocy konstruktora, jest to jednak technika rzadko spotykana

 • możemy tworzyć puste tablice i wypełniać je danymi za pomocą metody fill

 • metoda Array.from może być przydatna do stworzenia tablicy z wygenerowanymi danymi

 • metodę Array.from możemy użyć do konwersji obiektów tablico-podobnych na tablice

 • za pomocą Array.isArray łatwo sprawdzimy, czy wartość, na której pracujemy jest tablicą

  Główny spis treści.