W JavaScript jest możliwość dziedziczenia po wielu prototypach obiektów. Przykładem jest tablica, która otrzymuje prototyp z Array.prototype, a sam Array.prototype ma prototyp z Object.prototype. Dodatkowo można tworzyć własne obiekty, po których można odziedziczyć prototyp. Zobaczmy, z czym to się wiąże.

Wywołanie łańcucha prototypów

Gdy tworzymy nowy obiekt, dziedziczymy dla tego obiektu właściwości z Object.prototype. Nie są one widoczne bezpośrednio w naszym obiekcie, ale JavaScript potrafi je odnaleźć w odziedziczonym prototypie:

const obj = {
 name: 'John',
};

console.log(obj.toString()); // [object Object]

Mamy stworzony obiekt, który nie ma zaimplementowanej metody toString(). Możemy jednak wywołać na naszym obiekcie metodę toString(). Co prawda, nie zwraca ona zbyt ciekawej wartości, ale jednak działa.

Jeżeli wywołujemy jakąś metodę lub odwołujemy się do jakiegoś pola w obiekcie, JavaScript na początku poszukuje tych właściwości w obiekcie, na którym występuje wywołanie. Jeżeli nie znajdzie tych właściwości w tym obiekcie, przeszukuje odziedziczony prototyp. Jeżeli uda się odnaleźć metodę to
zostanie ona użyta dla naszego obiektu. Jeżeli nie, to będzie zwrócona wartość undefined.

Widzieliśmy już na przykładzie tablicy, że dziedziczonych prototypów może być więcej:

const arr = [1, 2, 3];
console.log(arr.toString()); // 1,2,3
console.log(arr.valueOf()); // [1, 2, 3]

// arr -> Array.prototype -> Object.prototype
console.log(arr.__proto__.__proto__); 

Gdy stworzymy tablicę w JavaScript to tablica dziedziczy z Array.prototype. Z kolei Array.prototype dziedziczy z Object.prototype. Nasza tablica ma właściwość __proto__, która zwraca pierwszy prototyp z Array.prototype. Ten prototyp, także ma właściwość __proto__ i on zwraca prototyp
z Object.prototype. Stworzył się tutaj łańcuch prototypów.

Metoda toString() nie istnieje bezpośrednio w naszym obiekcie. JavaScript przeszukuje __proto__ i szuka metody toString() okazuje się, że znalazł ją i jest ona odziedziczona po Array.prototype. Wywołuje i kończy przeszukiwanie.

W drugim przypadku metoda valueOf nie zostaje znaleziona w pierwszym [[Prototype]] czyli tym pochodzącym od Array.prototype. JavaScript idzie głębiej i wywołuje drugą właściwość __proto__, tam metoda valueOf() istnieje i pochodzi z Object.prototype. Dopiero z tego prototypu jest
wywoływana.

Tak wygląda proces wywoływania właściwości i ich poszukiwania. Jeżeli nie istnieją one w głównym obiekcie, zawsze następuje proces poszukiwania w odziedziczonych prototypach, aż do ostatniego prototypu pochodzącego z Object.prototype. Takie połączenie nazywamy łańcuchem prototypów.

Stworzenie własnego prototypu

Do tej pory pokazywałem przykłady, które wykorzystują gotowe prototypy w JavaScript. W dziale o obiektach pokazywałem natomiast metodę Object.create, która pozwala stworzyć obiekt na podstawie innego obiektu:

const person = {
 name: 'John',
};

const soldier = Object.create(person, {
 surname: {
  value: 'Rambo',
  writabe: true,
  configurable: true,
  enumerable: true,
 },
});

Na początek tworzę zwykły obiekt, który będzie posiadał pole name. Potem wykorzystuję metodę Object.create do której jako pierwszy parametr podaję stworzony obiekt. To ten obiekt będzie teraz prototypem dla tworzonego obiektu solider. Tworzę też nowe pole o nazwie surname i przekazuję
konfigurację dla deskryptora. Przy metodzie Object.create
konfigurację należy uzupełnić samemu, albo wszystko będzie ustawione na false.

Gdy wypiszemy obiekt do konsoli:

console.log(soldier);

Zobaczymy, że pod właściwością __proto__ znajduje się obiekt person:

__proto__:
name: "John"
print: ƒ print()
__proto__: Object

Teraz pierwszym prototypem dla naszego obiektu jest nasz stworzony obiekt. Ma on jednak swoją właściwość __proto__ i tam jest już prototyp z Object.prototype. Utworzył się więc łańcuch prototypów.

W naszym obiekcie soldier, nie istnieje pole name:

console.log(soldier.name); // John

Jeżeli odwołam się do pola name, to i tak otrzymam wartość. JavaScript sprawdzi, że pole to nie jest dostępne w naszym podstawowym obiekcie i będzie po kolei przeszukiwał kolejne właściwości [[Prototype]], aż natrafi na to pole i zwróci wartość.

Na tym przykładzie widzimy, że prototyp obiektu to ta naprawdę inny obiekt. Możemy sami stworzyć obiekt, który będzie prototypem. Natomiast na końcu łańcucha prototypów i tak zawsze znajduje się Objec.prototype jako baza dla każdego obiektu w JavaScript.

Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, gdy do metody Object.create przekażemy wartość null.

Co warto zapamiętać:

 • obiekty mogą posiadać łańcuch prototypów

 • na końcu łańcucha prototypów jest zawsze Object.prototype

 • możemy sami stworzyć obiekt, który będzie prototypem dla kolejnych obiektów przezObject.create

 • wewnętrzna właściwość [[Prototype]] zawsze ma przypisany jakiś obiekt lub wartość null, nie może przyjąć innej wartości

  Główny spis treści.