Prototyp Array udostępnia także wiele metod do wyszukiwania elementów lub też sprawdzania, czy elementy o określonych parametrach istnieją. Dobrze znać te metody i wiedzieć, że istnieją, zamiast na przykład tworzyć implementacje w oparciu o pętle for.

Metoda find

Pierwsza metoda to metoda find:

const arr1 = [100, 200, 300, 200, 200];

const result1 = arr1.find((e) => e > 100);
console.log(result1); // 200

Jest to metoda, która znajduje element pasujący do warunku przekazanego w funkcji callback. Metoda zwraca pierwszy znaleziony element, który spełni warunek. Nawet jeżeli mamy więcej elementów to zostanie zwrócony tylko ten pierwszy element, który spełni warunek i metoda kończy działanie.

Jeżeli żaden element nie zostanie znaleziony, metoda zwraca wartość undefined.

const obj1 = [{ a: 1 }, { a: 2 }, { a: 3 }, { a: 1 }];

const result2 = obj1.find((e) => e.a === 1);
console.log(result2); // { a: 1 }

Kolejny przykład z metodą find to użycie jej na liście obiektów. Tutaj sprawdzamy wartość w jednym polu obiektu. Gdy któryś z obiektów spełni warunek, metoda find kończy działanie i zwraca znaleziony obiekt. Gdy będziemy przeszukiwać obiekty o określonym id metoda ta świetnie się sprawdzi.

Metoda findIndex

Kolejna metoda to findIndex:

const arr2 = ['aaa', 'foo', 'ccc', 'boo', 'bar'];

const result3 = arr2.findIndex((e) => e.includes('o'));
console.log(result3); // 1

Działanie tej metody jest niemalże takie samo jak metody find jej różnicą jest tylko to, że zwraca indeks elementu, a nie sam element. W tym przykładzie nasz warunek w funkcji callback jest bardziej skomplikowany. Sprawdzamy za pomocą metody includes czy dany element zawiera literkę o.
Jeżeli taki element jest znaleziony, zwracany jest jego indeks.

Mając już indeks do konkretnego elementu możemy, manipulować tym elementem i całą tablicą.

W zależności od logiki naszej aplikacji czasami będziemy potrzebowali znaleźć element za pomocą metody find, a czasami tylko index za pomocą findIndex.

Metoda filter

Gdy zależy nam na znalezieniu większej ilości elementów czy też przefiltrowaniu tablicy, możemy użyć metody filter:

const arr3 = [2, 1, 6, 9, 4, 5, 3, 2];

const result4 = arr3.filter(e => e % 2 === 0);
console.log(result4); // [ 2, 6, 4, 2 ]

Jest to bardzo często używana metoda w JavaScript. Pozwala nam przefiltrować tablicę i zwrócić tylko te elementy, które pasują do przedstawionego warunku. Metoda filter zwraca zawsze nową tablicę i nie modyfikuje starej tablicy. Jeżeli żadne elementy nie spełniają warunku, metoda zwraca pustą
tablicę.

W powyższym przykładzie filtrowałem tablice w celu znalezienia parzystych elementów.

Metoda ta idealnie nadaje się do usunięcia określonego elementu lub elementów:

const arr4 = ['foo', 'boo', 'bar', 'foo'];

const result5 = arr4.filter(e => e !== 'foo');
console.log(result5); // [ 'boo', 'bar' ]
console.log(arr4) // [ 'foo', 'boo', 'bar', 'foo' ]

W tym przypadku warunek w przekazanej funkcji callback wskazuje, aby metoda filter zwracała tylko te elementy, które są różne od wartości foo. Zwrócona zostanie więc zupełnie nowa tablica, bez elementów foo. Musimy jednak pamiętać, że stara tablica wciąż ma wszystkie elementy.

Metoda some

Gdy chcemy tylko i wyłącznie sprawdzić, czy dana wartość znajduje się w tablicy użyjemy metody some:

const arr5 = [2, 1, 6, 9, 4, 5, 3, 2];

const result6 = arr5.some(e => e > 5);
console.log(result6); // true

Metoda some sprawdza tylko, czy jakiś element zaspokaja warunek. Jeżeli metoda, iterując po tablicy znajdzie taki element, kończy działanie i zwraca wartość boolean. Jeżeli istniał taki element jest to wartość true w innym przypadku wartość false.

Oczywiście dla tej metody nie jest istotne, ile jest elementów spełniających warunek. Wystarczy, że znajdzie jeden element i już zwraca wartość true.

Metoda every

Kolejna metoda, która zwraca tylko wartość boolean to metoda every:

const arr6 = ['foo', 'bar', 'boo'];

const result7 = arr6.every(e => e.includes('o'));
console.log(result7); // false

Zadaniem tej metody jest sprawdzenie, czy każdy element tablicy spełnia określony warunek. W tym przypadku metoda musi przejść przez całą tablicę. Mój warunek sprawdza, czy każdy element zawiera literkę o. Otrzymujemy jako rezultat wartość false, ponieważ nie został spełniony warunek dla jednego
elementu.

Omówiliśmy kilka metod, które są niezwykle wygodne w użyciu, gdy pracujemy na tablicach. Wszystkie te metody można zaimplementować za pomocą tradycyjnych pętli. Być może takie rozwiązanie byłoby szybsze. Ja jestem zdanie, że ułamki milisekund nie są istotniejsze niż czytelność kodu. Gdy będziecie
pracować z tablicami w JavaScript, pamiętajcie, że nie musicie używać zwykłych pętli, ponieważ wszystko zrobicie z metodami dostępnymi w obiekcie Array.

Co warto zapamiętać:

  • metoda find zwraca pierwszy znaleziony element lub undefined

  • metoda findIndex zwraca indeks pierwszego znalezionego elementu lub undefined

  • za pomocą metody filter przefiltrujemy tablicę i otrzymamy zupełnie nową z elementami, które spełniają warunek lub pustą tablicę

  • jeżeli metoda some znajdzie element w tablicy, zwraca wartość true w innym przypadku false

  • metoda every zwróci wartość true gdy wszystkie elementy w tablicy spełnią warunek

    Główny spis treści.