Operator spread omawiałem już przy pracy z tablicami. Możemy go także używać do pracy z obiektami. Zerknijmy na kilka przykładów operatora spread i obiektów w JavaScript.

Łączenie obiektów

Na początek bardzo prosty przykład łączenia obiektów za pomocą operatora spread:

const obj1 = {
 name: 'John',
};

const obj2 = {
 surname: 'Rambo',
};

const obj3 = {
 ...obj1,
 ...obj2,
 spec: 'soldier',
};
console.log(obj3); //  { name: 'John', surname: 'Rambo', spec: 'soldier' }

Tak naprawdę przepisaliśmy tutaj właściwości z dwóch obiektów do zupełnie nowego obiektu i jeszcze dopisaliśmy nową właściwość. Możemy też dodać nowe metody, jeśli mamy taką potrzebę.

Obiekt, który powstał, jest kopią tych obiektów i nie ma tutaj żadnego związania referencyjnego. Jeżeli dokonamy teraz zmian w obiekcie trzecim, zmiany te nie będą widoczne w pozostałych obiektach.

O kopiowaniu obiektów będzie oddzielny dział. Od razu jednak powiem, że kopia wykonana za pomocą spread operatora to *
shallow copy*. Oznacza to, że jeżeli w jakimś obiekcie znajdą się inne obiekty referencyjne jak tablice czy obiekty to operator spread przepisze tylko referencje do tych obiektów. W takim przypadku zmiana pól referencyjnych będzie widoczna w każdym obiekcie. Kopia spread operatora działa tylko
na pola prymitywne.

Warto jeszcze sprawdzić co się stanie, gdy obiekty mają te same pola:

const obj4 = {
 name: 'John',
};

const obj5 = {
 name: 'Batman',
};

const obj6 = { ...obj4, ...obj5 };
console.log(obj6); // { name: 'Batman' }

Obiekty w JavaScript nie mogą mieć dwóch tych samych nazw pól. Jednak może się zdarzyć, że będziemy łączyć ze sobą podobne obiekty lub nawet takie same. W tym przypadku mamy dwa obiekty z tym samym polem name. W nowym obiekcie zachowa się więc pole z ostatniego obiektu.

Jest to dość przydatne rozwiązanie, gdy chcemy zwrócić taki sam obiekt z tylko jednym zmienionym polem:

const obj7 = {
 name: 'John',
 surname: 'Rambo',
 spec: 'soldier',
 status: 'active',
};

function changeStatus(soldier) {
 return { ...soldier, status: 'non active' };
}

console.log(changeStatus(obj7));

W tym przypadku mamy zdefiniowany obiekt, w którym znajduje się kilka pól. Mamy też funkcję, której zadaniem jest zmiana jednego pola w obiekcie o nazwie status.

 {
 name: 'John',
  surname
:
 'Rambo',
  spec
:
 'soldier',
  status
:
 'non active'
}

Funkcja zwraca nowy obiekt przez spread operatora i dopisuje pole status z nową wartością. W ten sposób nadpiszemy poprzednie pole w obiekcie. Z takim użyciem spread operatora spotkacie się bardzo często. Zwracamy obiekt o tych samych wartościach, lekko go modyfikując.

Operator spread na innych wartościach

Operator spread możemy także użyć do innych wartości niż obiekty. Przydatność takiego działania nie jest zbyt duża, ale zobaczmy kilka przykładów:

Rozbicie wartości string:

console.log({ ...'foo' }); // { '0': 'f', '1': 'o', '2': 'o' }

Otrzymujemy obiekt, gdzie kluczami są kolejne indeksy, a wartościami pojedyncze znaki.

Rozbicie tablicy:

console.log({ ...[100, 200, 300] }); // { '0': 100, '1': 200, '2': 300 }

Przy tablicach sytuacja jest bardzo podobna. Pomimo tego, że tablice też są obiektami to nadal istnieją jako podtyp Array. Dlatego czasami w kodzie spotkacie się z taką konwersją tablic na typowe obiekty.

Co się jednak stanie, jeżeli użyjemy wartości null lub undefined:

console.log({ ...null }); // {}
console.log({ ...undefined }); // {}

W takim przypadku otrzymamy puste obiekty. Z taką sytuacją już częściej możemy się spotkać w naszym kodzie. Z wartości null i undefined powstaje pusty obiekt, ale posiada on jako prototyp główny Object z JavaScript. Nie jest to więc w pełni pusty obiekt, jaki może powstać przy przekazaniu
do Object.create() wartości null.

Co warto zapamiętać

 • operator spread rozbija obiekt na pojedyncze właściwości

 • operator spread może nam posłużyć do łączenia obiektów lub tworzenia kopii

 • operator spread tworzy shallow copy obiektów

  Główny spis treści.