Wcześniej poznaliśmy kilka zasad pracy z tablicami, zupełne podstawy. Tablice w JavaScript tworzone są z obiektu Array i dziedziczą po nim mnóstwo metod. Metody te musimy znać, aby sprawnie posługiwać się tablicami, dlatego rozszerzymy wiedzę podstawową o znajomość metod.

Dodawanie

Dodawanie na koniec - push

Jeżeli nie potrzebujemy dodać elementu w konkretnym indeksie tablicy to możemy użyć metody push.

const arr1 = [1, 2, 3];
arr1.push(4);
console.log(arr1); // [ 1, 2, 3, 4 ]

Metoda ta dodaje element na koniec tablicy. Jednocześnie zwraca nową długość tablicy. Najczęściej za pomocą tej metody dodaje się nowe elementy do tablicy.

Dodawanie na początek - unshift

Kolejna metoda to unshift:

const arr2 = [1, 2, 3];
arr2.unshift(0);
console.log(arr2); // [ 0, 1, 2, 3 ]

Przy użyciu tej metody, dodajemy element na początek tablicy. W niektórych przypadkach bardzo przydatna metoda. Ona również zwraca długość tablicy po dodaniu nowego elementu.

Pobieranie, usuwanie elementów

Mamy też przydatne metody do pobierania i usuwania elementów.

Pobieranie i usuwanie ostatniego elementu - pop

const arr3 = [1, 2, 3];
const item = arr3.pop();
console.log(arr3, item); //[ 1, 2 ] 3

Metoda pop wywołana na tablicy usuwa ostatni element i zwraca go. Nie jest to wiec, tylko i wyłącznie pobranie ostatniego elementu. Jak pamiętamy z ostatniej lekcji, jeżeli chcemy pobrać ostatni element, musimy użyć kombinacji z właściwością length.

Pobieranie i usuwanie pierwszego elementu - shift

Jest także możliwość pobrania pierwszego elementu:

const arr4 = [1, 2, 3];
const first = arr4.shift();
console.log(arr4, first); //[ 2, 3 ] 1

Tak samo, jak metoda pop, metod shift pobiera pierwszy element i zwraca go. Również należy pamiętać, że ten element jest usuwany z tablicy. Jeżeli nie chcemy usuwać elementu z tablicy, a tylko pobrać pierwszy element należy odwołać się przez indeks 0.

Wycinanie tablicy

Wycinanie sekcji tablicy - splice

Wspominałem już o metodzie splice dzięki której można usunąć konkretny element:

const arr5 = [1, 2, 3, 4, 5];
arr5.splice(2, arr5.length - 1);
console.log(arr5); // [ 1, 2 ]

Do metody splice zazwyczaj przekazujemy dwa parametry, pierwszy to indeks, od którego zaczynamy usuwanie, drugi indeks to ile kolejnych elementów będzie usuniętych. W tym przypadku wycinam tablicę od drugiego indeksu, aż do samego końca. Jeżeli nie podam drugiego parametru, to metoda również
obetnie pozostałe elementy w tablicy. Jeżeli chcemy robić wycinanie do końca, to parametr ten jest zbędny.

Pobieranie sekcji tablicy - slice

Podobnie jak na wartości string, który jest iterowalny, tak i na tablicach można użyć metody slice:

const arr6 = [1, 2, 3, 4, 5];
const arr7 = arr6.slice(0, 3);
console.log(arr6, arr7); // [ 1, 2, 3, 4, 5 ] [ 1, 2, 3 ]

Metoda slice wycina wskazaną część tablicy, ale nie modyfikuje oryginalnej tablicy. Dostajemy wskazaną część przez przekazanie dwóch parametrów. Pierwszy mówi, od którego indeksu zaczynamy wycinanie, a drugi, przed którym kończymy. Metoda slice była omawiana w dziale string, ma ona bardzo wiele
kombinacji i zastosowań. Warto przetestować tą metodą z różnymi parametrami.

Łączenie tablic i elementów

Łączenie tablic - concat

Czasami będziemy potrzebować, połączyć ze sobą tablice albo elementy w tablicy. Tutaj też JavaScript przygotował nam konkretne metody:

const arr8 = [1, 2, 3];
const arr9 = [4, 5];

const concat = arr8.concat(arr9);
console.log(concat); // [ 1, 2, 3, 4, 5 ]

Mamy dwie tablice. Wywołując metodę concat na jednej z nich i przekazując jako argument drugą tablicę, łączymy obydwie tablice w jedną nową. Ważne jest to, że nie ma tu żadnych modyfikacji tablic, a dostajemy zupełnie nową tablicę.

const concat2 = arr8.concat(arr9, 6, 7);
console.log(concat2);  // [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]

Do metody concat możemy przekazywać nie tylko tablice, ale też pojedyncze wartości, które zostaną dołączone do wspólnej tablicy. W tym przypadku przekazuję do połączenia tablicę, ale też dwie wartości typu number.

Łączenie elementów - join

Kolejna metoda służy do łączenia elementów:

const arr10 = [1, 2, 3, 4, 5];
const joined = arr10.join(' / ');
console.log(joined); //   1 / 2 / 3 / 4 / 5

Na tablicy wywołujemy metodę join i przekazujemy parametr w postaci string. W tym przypadku jest to separator, który będzie użyty do połączenia elementów i rozdzielenia ich. Jeżeli nie przekażemy żadnego separatora, zostanie użyty domyślny przecinek. Jest to bardzo przydatna metoda, która
pozwala nam wypisać wartości według określonego sposobu formatowania.

Pobieranie indeksów - indexOf i lastIndexOf

Mamy też metody do pobrania indeksów. Czasami potrzebujemy znaleźć indeks konkretnego elementu:

const arr11 = [1, 2, 3, 3, 4, 3, 3];
const index = arr11.indexOf(3);
console.log(index);

W tym przykładzie za pomocą metody indexOf szukamy wartości 3 przekazanej jako parametr. Widzimy, że tablica zawiera więcej takich wartości. Ta metoda jednak zwróci indeks pierwszego znalezionego elementu o tej wartości.

Inaczej trochę działa metoda lastIndexOf:

const arr12 = [1, 2, 3, 3, 4, 3, 3];
const lastIndex = arr12.lastIndexOf(3);
console.log(lastIndex); // 6

W tym przypadku zwrócony zostanie indeks ostatniego elementu o wskazanej wartości.

Jeżeli nie uda się znaleźć elementu o przekazanej wartości otrzymamy indeks -1 co oznacza, że taki element nie istnieje w tablicy.

Metody te są bardzo przydatne. Posiadając indeks konkretnego elementu, możemy usunąć ten element za pomocą metody splice lub wyciąć tablicę od konkretnego elementu za pomocą slice.

Odwrócenie tablicy - reverse

Na koniec bardzo prosta, ale niezwykle przydatna metoda.

const arr13 = [1, 2, 3, 4, 5];
const reverse = arr13.reverse();
console.log(reverse); // [ 5, 4, 3, 2, 1 ]

Jest to metoda reverse do odwrócenia tablicy. Nie musimy więc kombinować z pętlą for aby odwrócić tablicę. Jeżeli więc poproszą Was na rozmowie o pracę o wypisanie wartości tablicy od tyłu, macie gotowe rozwiązanie :).

Co warto zapamiętać

  • dodajemy elementy za pomocą push i unshift

  • usuwamy elementy za pomocą pop i shift

  • wycinamy tablice za pomocą splice i slice

  • łączymy tablice za pomocą concat i join

  • pobieramy indeksy za pomocą indexOf i lastIndexOf

  • odwracamy tablicę za pomocą reverse

    Główny spis treści.