Funkcja zawsze coś zwraca

W JavaScript funkcje zawsze coś zwracają. Albo jest to wartość zwrócona jawnie przez słowo return, albo jest to wartość domyślna undefined.

function fun1() {
 console.log('Hello wrolds');
}

Na tym przykładzie mamy funkcję bez słowa kluczowego return. Jej zadaniem jest wypisanie wartości do konsoli. Nie zwracamy z tej funkcji żadnej wartości.

Spróbujmy jednak pobrać wartość zwracaną z tej funkcji:

const value1 = fun1();
console.log(value1); // undefined

Funkcja bez jawnie zadeklarowanej instrukcji return zwraca wartość undefined. Przy tworzeniu kodu musimy być zatem ostrożni, ponieważ kompilator JavaScript nie będzie zgłaszał błędu, nawet gdy chcemy pobrać wartość z funkcji, która nic nie zwraca i otrzymamy po prostu undefined.

Używanie return

Czasami pomimo zastosowania słowa kluczowego return, nasza funkcja dalej może nie zwracać prawidłowych wyników.

Warto spojrzeć na taki przykład:

function fun2() {
 return;
 //
 ('The quick brown fox jumps over the lazy dog');
}

console.log(fun2()); // undefined

Zwracając długie wyrażenia, możemy się pokusić o złamanie linii po słowie return, tak aby kod czytało się lepiej. W powyższym przykładzie funkcja zwraca undefined, zamiast oczekiwanej wartości.

Dzieje się tak, ponieważ po słowie return, w czasie kompilacji kodu JavaScript, pojawi się średnik.

function fun2() {
 return;
 //
 ('The quick brown fox jumps over the lazy dog');
}

Funkcja zatem wykona return i zignoruje wszystkie linie po tym słowie kluczowym. Jeżeli coś chcemy zwrócić z funkcji za pomocą return, wartość ta musi znaleźć się tuż za słowem return.

Jeżeli po słowie kluczowym chcemy podzielić kod na kilka linii, możemy zastosować taki zapis:

function fun3() {
 return (
  'The quick brown fox jumps over the lazy dog' +
  'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit' +
  Math.random()
 );
}

console.log(fun3());

Po return otwieramy nawiasy okrągłe. W nawiasach możemy podzielić wyrażenie nawet na kilka linii. Zapis ze słowem return i nawiasami okrągłymi możecie na przykład bardzo często spotkać we frameworku React do renderowania komponentów.

Return i arrow functions

W przypadku zwracania wartości z arrow function również musimy zwrócić uwagę na kilka przypadków.

const arrow1 = () => {
 a: 'foo';
};
console.log(arrow1()); // undefined

Przy tym zapisie mogłoby się wydawać, że funkcja zwraca obiekt z jedną właściwością, ponieważ po strzałce w arrow function następuje zwracanie wartości. Niestety w tym przypadku otrzymujemy wartość undefined.

Nawiasy klamrowe w tym przypadku zawsze zaczynają tworzyć ciało funkcji. Jeżeli chcemy w takiej funkcji zwracać obiekt, powinniśmy ten zapis zrobić tak:

const arrow2 = () => {
 return { a: 'foo' };
};

Dopiero w ciele funkcji tworzymy zapis return i zwracamy obiekt w postaci literalnej.

Zapis ten można jeszcze skrócić za pomocą okrągłych nawiasów:

const arrow3 = () => ({ a: 'foo' });

Stosując nawiasy okrągłe, możemy od razu zwrócić blok kodu w postaci obiektu. Warto zwrócić na to uwagę, ten przypadek jest dość częstym błędem początkujących programistów JavaScript.

Funkcja zwracająca funkcję

W JavaScript funkcja nie musi zwracać prymitywnej wartości czy obiektów, może także zwracać inne funkcje:

function add(a) {
 return function(b) {
  return a + b;
 };
}

const fun = add(1);
const result = fun(3);

console.log(result); // 4

Mamy funkcję add, która przyjmuje parametr i zwraca inną funkcję. Wywołanie funkcji add przypisujemy do zmiennej fun. W tym momencie zmienna fun ma przypisaną funkcję zwróconą z funkcji add. Możemy zatem wywołać zmienną fun i przekazać kolejny parametr. Ostatecznie otrzymujemy wynik w
zmiennej result.

Ten zapis można zrobić jeszcze krócej:

add(1)(3); // 4

Najpierw wywołana jest funkcja add i od razu wywoływana jest funkcja zwracana. Pewnie niezbyt często spotkacie się z takim kodem. Czasami jednak możecie być poproszeni o stworzenie takiej funkcji przy rozmowie o pracę.

Co warto zapamiętać

 • jeżeli nie użyjemy return funkcja będzie zwracała undefined

 • jeżeli chcemy zwracać długie wyrażenie po słowie return użyjmy nawiasów okrągłych

 • jeżeli chcemy zwracać obiekty z arrow function używamy return lub nawiasy okrągłe

 • możliwe jest zwracanie funkcji z innej funkcji

  Główny spis treści.