Metoda ngOnDestroy() pochodzi z interfejsu OnDestroy i może być użyta w komponencie, dyrektywnie, pipe oraz serwisie. W tym artykule przyjrzymy się kiedy warto ją używać i sprawdzimy kiedy dokładnie zostaje wywołana.

Kiedy używać ngOnDestroy()

Metoda ngOnDestroy() jest jedną z metod Lifecycle Hooks przygotowanych przez Angulara do kontrolowania tego co się dzieje w komponentach, dyrektywach, pipe czy serwisach. Już sama nazwa nam mówi, że ngOnDestroy() jest wywołana w chwili niszczenia instancji danego elementu.

Niszczenie instancji jest dobrym momentem do posprzątania tego co nie zostanie usunięte przez przeglądarkę lub Angulara automatycznie. Jeżeli zatem używaliśmy w aplikacji Observables z RXJS, DOM events, metody setInterval() lub setTimeout() jest to idealne miejsce, aby usunąć z pamięci przeglądarki te mechanizmy.

Dlatego w ngOnDestroy() usuwamy subskrypcje z Observables, usuwamy wszelkie listenery, wywołujemy funkcje clearTimeout() czy clearInterval().

Jeżeli mamy inną logikę do wykonania, która powinna się wydarzyć w chwili usuwania komponentu czy serwisu, także powinna ona zostać wywołana w tym momencie.

Jak działa ngOnDestroy()

Najprostsze użycie ngOnDestroy() w komponencie może wyglądać tak:

@Component({
 selector: 'app-child',
 templateUrl: './child.component.html',
 styleUrls: ['./child.component.css'],
})
export class ChildComponent implements OnDestroy {
 ngOnDestroy(): void {
  console.log('Component destroyed')
 }
}

Komponent implementuje interfejs OnDestroy i jest zobowiązany do implementacji metody ngOnDestroy(), która będzie wywołana zaraz przed zniszczeniem komponentu przez Angulara. Jeżeli nasz komponent będzie zagnieżdżony w innym komponencie:

<app-child *ngIf="close"></app-child>

na przykład z użyciem *ngIf to za każdym razem gdy komponent będzie chowany, metoda ngOnDestroy będzie wywoływana. To samo stanie się gdy komponent będzie renderowany przez routing.

Wywołanie ngOnDestroy() gdy niszczony jest serwis

Metodę ngOnDestroy() możemy także wywołać w serwisie, w momencie gdy jego instancja będzie usuwana. Najczęściej będzie się tak działo, gdy komponent samodzielnie będzie tworzył instancję serwisu dla własnych potrzeb i nie będzie korzystał z globalnej instancji serwisu.

Globalna instancja to taka, gdy serwis znajduje się w tablicy providers w AppModule lub też posiada adnotację @Injectable({providedIn: 'root'}). Jeżeli komponent użyje serwisu przez wstrzyknięcie do konstruktora to będzie posiadał globalną instancję. Jeżeli zaś komponent we własnym dekoratorze użyje tablicy providers to stworzy sobie własną instancję.

W naszym przykładzie, komponent posiada tablicę providers i tworzy sobie instancję na własne potrzeby:

@Component({
 selector: 'app-child',
 templateUrl: './child.component.html',
 styleUrls: ['./child.component.css'],
 providers: [DataService],
})
export class ChildComponent implements OnDestroy {
 constructor(private dataService: DataService) {}

 ngOnDestroy(): void {
  console.log('Component destroyed')
 }
}

Nasz serwis, inicjalizowany jest wraz ze startem aplikacji i jedna jego instancja powstanie na potrzeby całej aplikacji. Nie przeszkadza to jednak, aby komponent ChildComponent stworzył sobie własną instancję.

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class DataService implements OnDestroy {
 ngOnDestroy(): void {
  console.log('Service Destroyed')
 }
}

Gdy ChildComponetn będzie usuwany, również instancja jego serwisu DataService zostanie usunięta. Na początku wywoła się metoda ngOnDestroy() z serwisu, a potem z komponentu.

Service destroyed
Component destroyed

W tym czasie możemy posprzątać po naszym komponencie i serwisie.

Czego nie robi ngOnDestroy()

Niektórzy spodziewają się, że metoda ngOnDestroy(), zostanie wywołana również, gdy zamkniemy okno przeglądarki wraz z całą aplikacją. Tak się jednak nie dzieje, metoda jest wywoływana tylko przy niszczeniu komponentu, dyrektywy, pipe czy serwisu przez mechanizmy Angulara. Dlatego ngOnDestroy() nie zadziała gdy:

 • zamykasz przeglądarkę / zakładkę
 • odświeżasz stronę
 • przechodzisz na inny adres URL

Jeżeli chcemy kontrolować takie zdarzenia, możemy użyć dodatkowego mechanizmu HostListener pochodzącego z Angulara.

@HostListener('window:beforeunload')
 ngOnDestroy(): void {
  console.log('Tab is closed');
 }

W tym przypadku, będziemy kontrolować niszczenie komponentu przez Angulara, ale także zamknięcie okna przeglądarki. Sam HostListener oferuje znacznie więcej mechanizmów, ale to już temat na inny wpis.

Podsumowanie ngOnDestroy() w Angularze

 • metoda ngOnDestroy() pochodzi z interfejsu OnDestroy
 • ngOnDestroy() wywołuje się gdy Angular niszczy komponent, dyrektywę, pipe czy serwis
 • ngOnDestroy() jest idealnym miejscem do czyszczenia pamięci ze zbędnych mechanizmów jak subskrypcje, DOM events, listenery
 • metoda nie wywołuje się przy zamknięciu okna przeglądarki, odświeżania strony etc.
 • dodatkowo możemy użyć @HostListener aby nadzorować więcej zdarzeń np. zamykanie okna przeglądarki