Pętla for

Najbardziej znaną pętlą w programowaniu jest pętla for:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
 console.log(i); // 0 1 2 3 4
}

Pętla ta jest znana z wielu innych języków jak Java, C, C ++. W nawiasach okrągłych mamy inicjalizacyjną zmienną i, potem mamy warunek dla całej pętli i inkrementowanie zmiennej i.

Warunkiem w pętli może być dosłownie wszystko:

for (let i = 0; true; i++) {
 console.log(i); // 0 1 2 3 4
}

Możemy tutaj wstawić nawet wartość true, oczywiście taka pętla będzie wykonywała się w nieskończoność, ponieważ warunek będzie zawsze prawdziwy.

Możemy też stworzyć for pomijając niektóre jej kroki lub nawet wszystkie:

let i = 0;
for (; i <= 3; i++) {
 console.log(i); // 0, 1, 2, 3, 4
}
console.log('i:', i) // 4

W tym przypadku deklarujemy wartość inicjalizacyjną poza pętlą i pomijajmy ten krok w pętli for zostawiając puste miejsce. Zostawiamy jednak średnik. Zauważ też, że zmienna i jest teraz dostępna poza pętlą for. I możliwe jest odczytanie wartości poza blokiem pętli.

Możemy takie kombinacje robić z każdym elementem pętli for. Wydaje mi się jednak, że takie formy nie są czytelne i raczej powinniśmy ich unikać.

Możemy nawet stworzyć pustą pętlę:

for (; ;) {
 // infinite
}

Taka pętla jest oczywiście nieskończona, w niektórych przypadkach może się przydać. Należy tylko pamiętać, że pusta pętla dla poprawności składni musi zawierać średniki.

Wyjście z pętli za pomocą break

Gdy nasza pętla jest nieskończona lub gdy spełnił się jakiś warunek i nie musi się dłużej iterować, możemy wyjść z pętli za pomocą break:

for (let i = 0; i < 100000; i++) {
 if (i === 50) {
  console.log('Break:', i); // 50
  break;
 }
}

Gdy pętla dojdzie do momentu, gdzie i będzie miało wartość 50, pętla zostanie przerwana. Instrukcja break może się przydać w wielu przypadkach, gdy chcemy natychmiast zakończyć pętlę lub gdy oczekujemy na konkretny warunek. Warto wspomnieć, że popularna metoda forEach, która często zastępuje
nam instrukcję for nie posiada instrukcji break
. Natomiast forEach omówimy sobie jednak przy omawianiu metod obiektów array.

Wyjście z iteracji za pomocą continue

Inną delikatniejszą formą break jest instrukcja continue:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
 if (i % 2 === 0) continue;
 console.log('odd:', i); // 1, 3
}

W tej pętli używam continue do tego aby pominąć liczby parzyste. Jeżeli mój warunek if znajdzie liczbę parzystą wywołuje instrukcję continue co oznacza przerwanie wykonywania kodu w ciele pętli for i przejście do następnej iteracji. Instrukcja continue nie przerywa wykonywania pętli, ale
przerywa obecną iterację.

Problemy z pętlą for

Pętla for, deklaracja var oraz asynchroniczność to pewien znany problem, z którym możecie się spotkać:

for (var k = 0; k < 3; k++) {
 setTimeout(() => console.log(k), 0) // 3, 3, 3
}
console.log('k: ', k) // 3

W tym przypadku deklaracja wartości początkowej nastąpiła za pomocą var. Zmienna k jest zatem dostępna nie tylko w pętli for, ale też poza nią. Ponadto, gdy wywołamy kod asynchroniczny, to zobaczymy, że produkuje on tylko wartość 3. Nie przestrzega więc warunku, że pętla powinna wyświetlać
tylko wartości mniejsze od 3.

Jeden problem to taki, że jest to asynchroniczność i kod ten wykonuje się, gdy zakończy się pętla. Gdy zakończy się pętla, zmienna k, ma wartość 3. Drugi problem to taki, że zmiennavar nie respektuje zakresu blokowego, jest tutaj zmienną globalną.

Rozwiązaniem jest zawsze użycie let:

for (let k = 0; k < 3; k++) {
 setTimeout(() => console.log(k), 0) // 0, 1, 2
}

W tym przypadku mamy prawidłowe wyniki. Deklaracja let przestrzega zakresu blokowego. Przy każdej iteracji powstaje domknięcie i w ten sposób kolejne iteracje zmiennej k dostępne są dla wywołania asynchronicznego.

Pytanie o taką pętlę możecie spotkać na rozmowie o pracę. O asynchroniczności, zakresach i domknięciach będziemy natomiast rozmawiać w kolejnych działach. Natomiast teraz należy pamiętać, że do inicjalizacji w pętli używamy zawsze let.

Nie używamy natomiast inicjalizacji za pomocą const. Ponieważ inicjalizator w trakcie iteracji przybiera nowe wartości, jak wiemy zmienne zainicjalizowane za pomocą const nie mogą zmieniać wartości.

Co warto zapamiętać

 • pętla for znana jest z wielu różnych języków programowania

 • pętla for jest bardzo elastyczne i nie są wymagane jej wszystkie elementy

 • instrukcja break przerywa pętlę

 • instrukcja conitnue przerywa daną iterację pętli

  Główny spis treści.